Ugovor o putovanju i Opći uvjeti putovanja Maksi Tours-a

1. Predmet ugovora

Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja – turističke agencije MAKSI TOURS iz Osijeka (u daljnjem tekstu MAKSI TOURS) i PUTNIKA odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu PUTNIK). Ovaj ugovor o putovanju sadrži i Opće uvjete i uputstva za turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik agencije (djelatnik agencije MAKSI TOURS ili bilo koje druge ovlaštene za prodaju MAKSI TOURS-ovih aranžmana) i PUTNIK te nakon što PUTNIK u cijelosti uplati cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene te nesporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Ukoliko putnik nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek kad MAKSI TOURS primi cijeli ugovoreni iznos cijene aranžmana ili ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene i dokumentaciju kojom se nesporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Maksi Tours kao organizator Vašeg putovanja jamči provedbu aranžmana sukladno opisu kojeg ste primili. Sadržaj aranžmana će se ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

 

2. Prijave i ugovaranje

Prijave za putovanje primaju se u poslovnici Maksi Toursa kao i u poslovnicama agencija koje on ovlasti. Putnik se može prijaviti osobno, telefonom, telefaksom ili internetom.

Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtjeva određeni program putovanja. Putnik jamči da je Maksi Toursu dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja. Prilikom prijave kupac uplaćuje akontaciju od 20% vrijednosti aranžmana (ukoliko u ugovoru nije drugačije navedeno), a preostalih 80% iznosa treba uplatiti jednokratno ili obročno najkasnije 10 dan prije polaska na put, ako drugačije nije utvrđeno ugovorom. Ukoliko putnik ne ispuni svoju obavezu do najkasnije 10 dan prije polaska na put, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije.

Za “rezervacije na upit” uplaćuje se akontacija prema cjeniku. Maksi Tours neće prihvatiti rezervaciju na upit bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovu zahtjevu, Maksi Tours će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije. Potpisom ugovora i uplatom akontacije putnik potvrđuje da je upoznat s programom i uvjetima putovanja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za putnika i za Maksi Tours. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik agencije Maksi Tours i putnik te nakon što putnik uplati cijenu aranžmana ili dio cijene te neosporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma.

Prilikom upita u agenciju za izradu ponude ili aranžmana obvezno uplatiti 150kn+ pdv za lokalno stanovništvo (učitelji, teambuilding, razna društva), za strane osobe - izrada ponude naplaćuje se 250 kn+pdv te se umanjuje za ukupni iznos ponude u slučaju prihvaćanja ponude, osim u slučaju kada putnik odustaje, tada organizator MAKSI TOURS zadržava pravo na uplaćeni iznos, osim ako nije drugačije dogovoreno.

 

3. Sadržaj i cijena aranžmana

Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je Maksi Tours naveo u programu u dijelu ''cijena aranžmana uključuje''. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja, a moguće ih je realizirati, plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku MAKSI TOURSA u valuti zemlje u kojoj se pružaju. Cijene aranžmana koje su objavljene i u inozemnim valutama, preračunavaju se i plaćaju u kunama po prodajnom tečaju Zagrebačke banke na dan plaćanja. MAKSI TOURS zadržava pravo povećanja objavljenih cijena u slučaju povećanja cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga te u slučaju manjeg broja putnika u odnosu na minimalan broj putnika naveden na programu, odnosno u slučaju povećanja tečaja valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. MAKSI TOURS može, najkasnije 20 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene i to isključivo u pismenom obliku. U tom slučaju cijena aranžmana povećati će se recipročno povećanju cijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je formirana cijena.

Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10%, putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti MAKSI TOURSU u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana, putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi MAKSI TOURSU u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

U slučaju odustanka od aranžmana, putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi MAKSI TOURSU u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

 

4. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego informacije navedene u programu putovanja.

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u MAKSI TOURS-ovim programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. MAKSI TOURS ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u MAKSI TOURS-ovim programima važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane MAKSI TOURS-ovih djelatnika ili neke treće osobe. 
Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka.

Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za  izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije individualne dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti MAKSI TOURS, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.

 

5. Promjena programa

MAKSI TOURS može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije i za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti  koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (vidi točku 1.) MAKSI TOURS može izvršiti promjenu programa ukoliko dođe do promjena u redu letenja zračnog prijevoznika i redu plovidbe brodara. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora.

 

6. Pravo MAKSI TOURSa na otkaz

MAKSI TOURS može otkazati aranžman ako se ne prijavi dovoljan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana organizator objavljuje minimalan broj putnika. MAKSI TOURS može otkazati aranžman ukoliko dođe do većih promjena u redu letenja ili redu plovidbe te ukoliko dođe do stečaja zračne ili brodarske kompanije. MAKSI TOURS je dužan sve kupce izvijestiti o otkazu najkasnije 5 dana prije početka putovanja te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.

 

7. Odustajanje putnika od putovanja

Ako putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum prijama pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema slijedećoj ljestvici:

 • za otkaz do 30 dana prije puta MAKSI TOURS naplaćuje 10% cijene aranžmana
 • za otkaz od 29 do 22 dana prije puta 25% cijene aranžmana
 • za otkaz od 21 do 15 dana prije puta 40% cijene aranžmana
 • za otkaz od 14 do 8 dana prije puta 80% cijene aranžmana
 • za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska na put organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana
 • ako se putnik ne pojavi ili otkaže aranžman za vrijeme njegova trajanja MAKSI TOURS će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana.

Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava kao ni iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od navedenih u ljestvici, MAKSI TOURS

zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge promjene. Ako putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, MAKSI TOURS zadržava samo troškove uzrokovane zamjenom.

 

8. Putno osiguranje

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu (“Narodne novine” br.68/07-u daljnjem tekstu Zakon), MAKSI TOURS u suradnji s Allianz Zagreb d.d. nudi “paket” putnog osiguranja, pri čemu je MAKSI TOURS posrednik. Putno osiguranje sastoji se od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu, osiguranja prtljage, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja kao i osiguranja od otkaza putovanja, koji se nude kako za putovanja u inozemstvo tako i u našoj zemlji. Uplatom akontacije putnik potvrđuje da mu je ponuđen “paket” putnog osiguranja.

Osiguranje od otkaza putovanja
Ukoliko putnik prilikom prijave predviđa da bi zbog nepredviđenih zapreka (bolest, nesretni slučaj, elementarna nepogoda u mjestu boravišta, vojna vježba, smrt) koje određuje osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima, morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja otkaznih troškova navedenih u točki 7., tada može uplatiti osiguranje od otkaza putovanja. Osiguranje od otkaza putovanja plaća se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Iznos premije osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. U slučaju otkaza putovanja ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza.

 

9. Prtljaga

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cjenicima zrakoplovnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva. MAKSI TOURS nije odgovoran za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporučuje se najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.

 

10. Obveze MAKSI TOURS-a

MAKSI TOURS je dužan brinuti o provedbi usluga kao i o izboru izvršitelja usluga punom pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. MAKSI TOURS je dužan putniku pružiti navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku kod možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. MAKSI TOURS isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (vidi točka 1.) te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U svim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.

 

11. Obveze putnika

Putnik je dužan:

 • posjedovati valjane putne isprave
  Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija.
 • cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Ne posjedovanje ovih dokumenata, neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obavezuju MAKSI TOURS te se obračunavaju otkazni troškovi iz točke 7.
 • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja
 • pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s izvršiteljimapa usluga u dobroj namjeri
 • pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom MAKSI TOURSA

U slučaju nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara MAKSI TOURSU za učinjenu štetu.

 

12. Rješavanje prigovora

Ako su usluge iz programa pa nepotpuno i nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik-nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik prigovor podnosi

zasebno. MAKSI TOURS neće primiti u postupak grupne primjedbe.  Postupak u svezi s prigovorom:

 • odmah, na samom mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika MAKSI TOURSA, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga.
  Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom MAKSI TOURSA i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samom mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora, koje odgovara uplaćenoj usluzi, MAKSI TOURS neće uvažiti naknadnu reklamaciju putnika niti na nju odgovoriti.
 • ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom MAKSI TOURSA ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.
 • najkasnije 8 dana po povratku s puta putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. MAKSI TOURS će primiti u postupak samo dokumentirane primjedbe koje primi u navedenom roku od 8 dana.
 • MAKSI TOURS je dužan donijeti pismeno rješenje u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. MAKSI TOURS može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davatelja usluga najviše za još 14 dana.

MAKSI TOURS će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu putovanja.

 • dok MAKSI TOURS ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na nadoknadu štete. Putnik koji nije zadovoljan odgovorom MAKSI TOURSA i pridržavao se svih unaprijed navedenih naputaka za provedbu postupka u svezi s prigovorom i raspolaže svom potrebnom dokumentacijom, može se žaliti arbitraži UHPA-e. U skladu s pravilnikom o arbitraži, cjelokupni postupak treba biti dovršen u narednih mjesec dana.

 

13. Nadležnost suda

Ako putnik nije zadovoljan MAKSI TOURS-ovim rješenjem prigovora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za svaki slučaj ugovara se  nadležnost suda u Osijeku.

 

14. Osiguranje od odgovornosti

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu MAKSI TOURS je sklopio ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman kod Allianz osiguranja d.d. (Polica br.0076241244641500-172917903)
 

15. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno te su oni potrebni u procesu realizacije tražene usluge. MAKSI TOURS se obavezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja podataka trećim osobama su osiguravajuća društva kojima će se proslijediti osobni podaci putnika ukoliko putnik zaključi policu putnog  osiguranja. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka MAKSI TOURSA te se mogu koristiti u svrhu marketinških akcija MAKSI TOURSA.

 

16. Primjena Općih uvjeta putovanja MAKSI TOURSa

Od 13.07.2016. Ovo izdanje isključuje sva ranija izdanja.


MAKSI TOURS , UNA obrt za ugostiteljstvo i usluge; Franjevačka 12; Osijek

0 0
0 glasa Ocijena 0